אישור תקציב באגודות שיתופיות

לאחרונה החלו להתקבל מכתבי התראה של אגף הפיקוח ברשם האגודות השיתופיות, לאגודות שטרם אישרו את התקציב לשנת 2020. אז בואו נעשה לכם קצת סדר:

הכנת התקציב

  1. תקנה 2א לתקנות האגודות השיתופיות (ניהול וביקורת חשבונות), תשל"ה-1975, מורה כדלקמן: "הועד יכין לכל שנת כספים הצעת תקציב שנתי ויביא הצעתו לאישור האסיפה הכללית או לאישור המועצה – אם הוסמכה לכך".

אישור התקציב

  1. על נושא אישור התקציב אנו למדים מתקנות 3-4 לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), תשל"ה-1975 (להלן: "תקנות הרשויות").

תקנה 3 מורה כך: "האגודה תכנס אסיפה כללית שנתית לא יאוחר מתשעה חדשים לאחר תום שנת הכספים שלה או תוך מועד מאוחר יותר שקבע הרשם לסוג מסויים של אגודות או לאגודה מסויימת".

תקנה 4(א)(6) מורה כי סדר היום של האסיפה הכללית השנתית יכלול אישור התקציב השנתי של האגודה.

  1. מהאמור בסעיף 3 לעיל עולה כי אישור תקציב האגודה צריך להתבצע במסגרת האסיפה הכללית השנתית, שתתכנס לא יאוחר מתשעה חדשים לאחר תום שנת הכספים שלה!
  1. חשוב לציין, בהתאם לסעיף 4(ה) לתקנות הרשויות במידה והאסיפה הכללית השנתית אינה מאשרת הדוחות הכספיים של האגודה או את התקציב השנתי, יצווה הרשם על עריכת חקירה על-פי סעיף 43 לפקודה ויעביר את ממצאי החקירה לידיעה ודיון בפני האסיפה הכללית.
  1. סיכום: בכל הקשור לאישור התקציב, האחריות להכנת התקציב מוטלת על ועד האגודה והסמכות לאישורו מוטלת על האסיפה. יש לוודא אישור התקציב כאמור בתקנות 3-4 לתקנות הרשויות לא יאוחר מתשעה חודשים מתום שנת הכספים, בד בבד עם אישור הדוחות הכספיים של השנה הקודמת, אלא אם הרשם נתן ארכה למועד זה.

מאמרים נוספים