אז איך מפרקים שותפות?

נראה שאין זמן טוב יותר כדי להזכיר לכם מה אומרת פקודת השותפויות על פירוק שותפות. להלן עיקרי הדברים:

 1. כאשר שותפות הוקמה לתקופה קצובה, היא תפורק בגמר התקופה. כך גם אם נתכוננה לשם עסק אקראי יחידי או קבלת דבר מה יחיד, אז בהסתיים העסק או הקבלה כאמור. וכאשר נתכוננה לתקופה בלתי מסויימת, תפורק השותפות כשאחד השותפים מודיע לשאר השותפים על כוונתו לפרקה והכל בכפוף להסכם שבין השותפים. (פירוקה של שותפות לתקופה לא מסויימת יהיה בתאריך שנקב השותף בהודעתו, ואם לא נקב תאריך – בתאריך שבו נמסרה ההודעה).
 2. מת אחד השותפים או הוכרז פושט רגל תפורק השותפות לגבי כל השותפים, והכל בכפוף להסכם שביניהם.
 3. הניח אחד השותפים שחלקו בשותפות ישועבד לפי פקודה זו בשל חובו הפרטי, רשאים שאר השותפים לפרק את השותפות.
 4. שותפות תפורק אם קרה מקרה העושה את ניהול עסקיה או את פעולתם של השותפים בניהולה למעשה אסור.

בית המשפט רשאי, על פי בקשת שותף, לצוות על פירוק השותפות באחד המצבים הבאים:

 1. הוכח להנחת דעתו של בית המשפט שאחד השותפים הוא דרך קבע לא שפוי בדעתו; בקשה זו תבוא מאת מי שזכאי לטעון לאותו שותף או מאת אחד השותפים האחרים.
 2. אחד השותפים, שאיננו המבקש, נעשה מטעם אחר נטול כושר דרך קבע למלא את המוטל עליו לפי הסכם השותפות.
 3. אחד השותפים, שאיננו המבקש, אשם בהתנהגות שלפי דעת בית המשפט, בהתחשב במהות עסקי השותפות, עלולה להשפיע לרעה על ניהול עסקיה.
 4. אחד השותפים, שאיננו המבקש, מפר במזיד או דרך קבע את הסכם השותפות, או מתנהג בענינים אחרים הנוגעים לשותפות בדרך שאין לשותפים אחרים אפשרות מעשית סבירה להמשיך עמו בניהול עסקי השותפות.
 5. אי אפשר עוד לנהל את עסקי השותפות אלא בהפסד.
 6. כל אימת שנוצרו נסיבות העושות, לדעת בית המשפט, את פירוק השותפות למעשה של צדק ויושר.

זכויות של שותף בפירוק: בהתפרק שותפות יהיה כל שותף זכאי כלפי שאר השותפים, שנכסי השותפות ישמשו לסילוק חיוביה של השותפות, ושהנכסים העודפים ישמשו לסילוק המגיע לשותפים לאחר שינוכה ממנו כל המגיע מהם לשותפות בשל היותם שותפים בה.

ביישוב החשבונות בין השותפים לאחר פירוק השותפות ינהגו לפי כללים אלה, בכפוף לכל הסכם:

 1. הפסדים, ובכלל זה הפסד וחסר שבהון, ישולמו תחילה מתוך הרווחים, לאחריהם – מתוך ההון, ולאחרונה, אם יהיה צורך, ישלם כל שותף כיחיד סכום יחסי לפי שיעור זכותו בחלק מן הרווחים.
 2. נכסי השותפות, ובכלל זה הסכומים שהכניס כל שותף לכיסוי ההפסד והחסר שבהון, ישמשו בדרך ובסדר שלהלן:
  • א. סילוק חיוביה של השותפות למי שאינם שותפים בה.
  • ב. סילוק שיעור יחסי של המגיע לכל שותף בעד מקדמות ששילם, להבדיל מהון שהכניס לשותפות.
  • ג. סילוק ההוצאות הכרוכות בפירוק עניני השותפות.
  • ד. סילוק שיעור יחסי של המגיע לכל שותף בעד הון שהכניס לשותפות.
  • ה. חלוקת היתרה הסופית בין השותפים, לפי השיעורים שלפיהם יש לחלק את הרווחים.

זיכרו, שותף שאינו "שותף מוגבל" חב יחד עם שאר השותפים ולחוד, באופן אישי, בכל החיובים שהשותפות חבה בהם בהיותו שותף. לכן, חישבו פעמיים לפני שאתם פונים לפרק שותפות שיש לה חובות.

מאמרים נוספים